Hagioterapia

“Meniace sa okamihy – to je všetko, čím si môžeme byť istí. Objavme v nich teda ich najväčšiu cenu.” W. Somerset Maucham

Hagioterapia – príbehy s dušou

Hagioterapia je sociálno-psychologická skupinová práca s biblickým textom, ktorej cieľom je osobnostný rozvoj človeka. Jedinečne spája dva prístupy – naratívny prístup v psychoterapii, ktorý sa pozerá na život človeka v kontexte jeho životného príbehu a biblickú hermeneutiku, náuku o výklade textov.

Naratívny prístup vychádza z predpokladu, že každý z nás je hlavným hrdinom svojho života – má svoju históriu, prítomnosť a má schopnosť utvárať budúcnosť. Naratívny prístup verí, že človek je autorom svojho vlastného príbehu a teda ho môže kedykoľvek meniť a dotvárať tak, aby sa jeho život stával plnohodnotnejším a šťastnejším.

Pojem hagioterapia obsahuje dva grécke pojmy hagios – svätý, posvätný, čistý a therapeia – starostlivosť, či liečba. Vychádza teda z presvedčenia, že pomocou starobylých posvätných textov, ktoré tisícročia rozprávajú príbehy človeka v rôznych životných situáciách, možno spoznávať svoj vlastný príbeh života, liečiť ho, či očisťovať od mechanizmov, ktoré mu neprinášajú uspokojenie a pokoj. Takto uchopený blický text umožňuje vidieť svoj životný príbeh z nadhľadu. Vďaka takémuto pohľadu “zvonku” dovoľuje spoznávať širšie možnosti riešenia problémov a nachádzať nové spôsoby porozumenia i správania sa voči sebe i okoliu.

hagioterapii slúži biblický text ako zrkadlo našich životných príbehov – jeho možných scenárov. Pohľad do tohto zrkadla slúži na rozpoznanie toho, čo človek vo svojom živote túži mať a čomu sa chce skôr vyhnúť. Hagioterapia je priamo zameraná na sebapoznanie a rozvoj človeka, aby sa jeho život vedomými krokmi stával plnohodnotným.

Hagioterapia si neberie za cieľ vieroučný obsah biblického textu, ale len jeho psychologické štruktúry, ktoré sa s ním spájajú – štruktúry existenciálne (napr.: otázku zmyslu života a jeho cieľov, otázku konečnosti), štruktúry cností (napr.: vďačnosť, nádej, radosť) a morálne (napr.: otázka dobra a zla, životných hodnôt, otázka svedomia, rozhodovania i zodpovednosti), či sociálne štruktúry (napr.: odpustenie, láska, dilemy ako: individualizmus  vs. potreba patriť niekam, osobná obeta vs. hranice) a pod.

Jej bezprostredným cieľom je dopomôcť osobnostnému rastu jednotlivca tak, aby jeho hodnotové, duchovné i morálne, či sociálne vystupovanie k sebe i iným nebolo len vonkajšou fasádou jeho nevedomých a nespracovaných pochodov, ale práve naopak, aby bolo integrálnou súčasťou jeho zodpovednej osobnej voľby na kognitívnej, emocionálnej i sociálnej úrovni.

Cieľom je prechod od pocitu nespokojnej túžby človeka po tom čo nemá k pocitu radostnej vďačnosti z toho, čo má a kým je. Práve tento prechod od životného spôsobu “mať” ku “byť” býva v rôznych spiritualitách označovaný ako obrátenie, prebudenie, znovuzrodenie, či osvietenie a do bežného života môže priniesť zmierenie, pokoj a harmóniu.

Hagioterapia teda nie je určená primárne veriacim ľuďom. Je určená všetkým, ktorí hľadajú odpovede na malé i veľké otázky života. Hagioterapia neprináša jednoznačné pravdivé odpovede, ako skôr otvára človeka k hľadaniu cesty, ktorá znesie nejednoznačnosť, pluralitu a menlivosť, ktoré sú základom životného napredovania.

Hagioterapia je sociálno-psychologická skupinová práca s biblickým textom, ktorej cieľom je osobnostný rozvoj človeka. Jedinečne spája dva prístupy – naratívny prístup v psychoterapii, ktorý sa pozerá na život človeka v kontexte jeho životného príbehu a biblickú hermeneutiku, náuku o výklade textov.

Naratívny prístup vychádza z predpokladu, že každý z nás je hlavným hrdinom svojho života – má svoju históriu, prítomnosť a má schopnosť utvárať budúcnosť. Naratívny prístup verí, že človek je autorom svojho vlastného príbehu a teda ho môže kedykoľvek meniť a dotvárať tak, aby sa jeho život stával plnohodnotnejším a šťastnejším.

Pojem hagioterapia obsahuje dva grécke pojmy hagios – svätý, posvätný, čistý a therapeia – starostlivosť, či liečba. Vychádza teda z presvedčenia, že pomocou starobylých posvätných textov, ktoré tisícročia rozprávajú príbehy človeka v rôznych životných situáciách, možno spoznávať svoj vlastný príbeh života, liečiť ho, či očisťovať od mechanizmov, ktoré mu neprinášajú uspokojenie a pokoj. Takto uchopený blický text umožňuje vidieť svoj životný príbeh z nadhľadu. Vďaka takémuto pohľadu “zvonku” dovoľuje spoznávať širšie možnosti riešenia problémov a nachádzať nové spôsoby porozumenia i správania sa voči sebe i okoliu.

hagioterapii slúži biblický text ako zrkadlo našich životných príbehov – jeho možných scenárov. Pohľad do tohto zrkadla slúži na rozpoznanie toho, čo človek vo svojom živote túži mať a čomu sa chce skôr vyhnúť. Hagioterapia je priamo zameraná na sebapoznanie a rozvoj človeka, aby sa jeho život vedomými krokmi stával plnohodnotným.

Hagioterapia si neberie za cieľ vieroučný obsah biblického textu, ale len jeho psychologické štruktúry, ktoré sa s ním spájajú – štruktúry existenciálne (napr.: otázku zmyslu života a jeho cieľov, otázku konečnosti), štruktúry cností (napr.: vďačnosť, nádej, radosť) a morálne (napr.: otázka dobra a zla, životných hodnôt, otázka svedomia, rozhodovania i zodpovednosti), či sociálne štruktúry (napr.: odpustenie, láska, dilemy ako: individualizmus  vs. potreba patriť niekam, osobná obeta vs. hranice) a pod.

Jej bezprostredným cieľom je dopomôcť osobnostnému rastu jednotlivca tak, aby jeho hodnotové, duchovné i morálne, či sociálne vystupovanie k sebe i iným nebolo len vonkajšou fasádou jeho nevedomých a nespracovaných pochodov, ale práve naopak, aby bolo integrálnou súčasťou jeho zodpovednej osobnej voľby na kognitívnej, emocionálnej i sociálnej úrovni.

Cieľom je prechod od pocitu nespokojnej túžby človeka po tom čo nemá k pocitu radostnej vďačnosti z toho, čo má a kým je. Práve tento prechod od životného spôsobu “mať” ku “byť” býva v rôznych spiritualitách označovaný ako obrátenie, prebudenie, znovuzrodenie, či osvietenie a do bežného života môže priniesť zmierenie, pokoj a harmóniu.

Hagioterapia teda nie je určená primárne veriacim ľuďom. Je určená všetkým, ktorí hľadajú odpovede na malé i veľké otázky života. Hagioterapia neprináša jednoznačné pravdivé odpovede, ako skôr otvára človeka k hľadaniu cesty, ktorá znesie nejednoznačnosť, pluralitu a menlivosť, ktoré sú základom životného napredovania.

Praktické informácie k účasti na hagioterapeutickom cykle

 

Hagioterapeutické skupiny majú obvykle 6 – 12 členov, sú vedené spravidla dvoma kvalifikovanými odborníkmi – teológom a psychológom.

Hagioterapuetické stretnutia prebiehajú v cykle, ktorý tvorí 5 stretnutí. Tieto stretnutia prebiehajú formou stabilnej skupiny ľudí a to z dôvodu zachovania kontinuity práce na sebe a dôvernosti medzi členmi skupiny.

Členovia skupiny sa stretávajú v stanovených termínoch (v pondelky) na cca. 120 minút (18:00 – 20:00), pričom každé stretnutie sa nesie v duchu iného biblického príbehu, či v jeho pokračovaní.

Stretnutia budú prebiehať v týchto termínoch: 26.02., 12.03., 26.03., 09.04., 23.04.2018.

Stretnutia budú prebiehať v priestoroch Nadácie Provida, Štúrova 3 (LUXORKA), 4. poschodie, Bratislava.

Hagioterapeutické stretnutia sú realizované s finančným príspevkom člena hagioterapeutickej skupiny.

Účastnícky poplatok je vo výške 12 EUR za jedno stretnutie, t.j. 60 EUR za cyklus 5 stretnutí.

Účastnícky poplatok sa platí vopred za celý cyklus stretnutí. Platbu je potrebné uskutočniť na účet: SK30 1111 0000 0011 1611 3001 (v poznámke k platbe uveďte svoje meno).

Platby prebiehajú nasledovným spôsobom: do troch dní od registrácie je potrebné uhradiť 30% zo sumy celého cyklu (t.j. 20 EUR) a potvrdenie o úhrade zaslať na denisa.zlevska@ctar.sk, zvyšnú sumu poplatku je potrebné uhradiť najneskôr na prvom stretnutí.

V prípade zrušenia registrácie sa rezervačný poplatok 20 EUR nevracia späť. V prípade neúčasti na niektorom zo stretnutí sa poplatok za stretnutie nevracia späť z dôvodu rezervácie miesta v skupine po celú dobu stretávania sa.

Študenti s platným študentským preukazom, rodičia na materskej dovolenke, nezamestnaní a sociálne odkázaní občania, invalidní dôchodcovia a dôchodcovia si môžu uplatniť 10% zľavu.

V prípade finančných problémov nás prosím kontaktujte, radi sa s vami dohodneme na individuálnych podmienkach.

Kapacita hagioterapeutických skupín je obmedzená, preto je potrebné sa zaregistrovať do 21.02.2018 cez registračný formulár uvedený nižšie.

 

Tešíme sa na vás!

Referencie

 

Máme za sebou už nejakú tú cestu hagioterapie a viacero úspešných i podnetných cyklov hagioterapeutických stretnutí. Keďže sa diali mnohokrát zázraky a prežili sme spoločne vzácne momenty spoznávania samých seba, pozývame Vás aspoň útržkom nahliadnuť do premien, ktorých sme boli súčasťou

„Ako vnímam hagioterapiu s odstupom času? Ako veľmi osobnú, prekvapivú, inšpiratívnu, povzbudivú, dynamicky sa meniacu a ponúkajúcu možnosť otvoriť sa premýšľaniu nad zaužívanými vecami inak, inovatívne a svojsky – každý názor je dôležitý a pritom je súčasťou celku. Každé stretnutie má iný náboj a dynamiku, no chcelo by to dlhší čas na premýšľanie a spracovanie medzi jednotlivými stretnutiami. Aj vďaka týmto stretnutiam som na ceste a to ma teší!“ Janka

„Doposiaľ som málokedy hľadala paralely medzi mojím životom a biblickými príbehmi, väčšinou ma učili hľadať v týchto príbehoch „ponaučenie“. Ale tentoraz ma nikto nič neučil. Čítali sme si vybrané biblické príbehy, občas si ich aj zahrali, skúšali sme pochopiť ako ľudom v týchto príbehoch asi muselo byť a ako je nám samotným teraz v živote. A žasnem, aké sú mi príbehy blízke a koľko inšpirácie mi dali. Niekedy to boli samotné otázky, ktoré sme si v skupine položili, niekedy odpovede na ne, niekedy prehrávanie príbehov. Ak ma niekto chuť hľadať cestu ako zmeniť svoj život, vrelo odporúčam.“ Mária

„Na hagio som sa naučil nové spôsoby práce s textami Biblie, ktoré využívam dodnes. Stretnutia boli veľmi príjemné a vytvorili inšpiratívny a hlboký priestor na zamýšľanie sa. Uvedomil som si svoje dary aj trápenia a povzbudilo ma to urobiť krok vpred. Odporúčam.“ Martin

„Hagioterapia mi pomohla odhaliť túžby môjho srdca, ktoré boli celé roky ukryté, priam zahádzane požiadavkami, prianiami, príkazmi, zákazmi a nariadeniami iných. Ich odhalenie mi postupne ukazuje cestu, ktorým smerom sa vydať k ich naplneniu. Ďakujem.“ Hela

„Začiatok bol zvláštny. Najprv som si myslel, že sem nepatrím, ale už som sa poznal a vedel som, že je to tá moja „zložitosť“ ktorá mi to hovorila! Túžil som vyriešiť moje „zložitosti“, moje nesprávne životné rozhodnutie, ktoré vo mne blokovalo všetky prístupové cesty pre moje srdce. Túžil som dať slobodné srdce môjmu srdcu! Oslobodzovanie začalo ešte pred príchodom na hagio, ale bolo to trápenie. Hagio mi skrze ľudí sediacich v kruhu doplnilo chýbajúci silu, tak aby som teraz mohol napísať, že mám slobodné srdce pre moje srdce! Teším sa a chcem sa poďakovať „mojim“ ľudom v kruhu… Ďakujem.“ Michal

Ak vás zaujímajú ďalšie referencie k hagioterapii kliknite sem.

Praktické informácie k účasti na hagioterapeutickom cykle

 

Hagioterapeutické skupiny majú obvykle 6 – 12 členov, sú vedené spravidla dvoma kvalifikovanými odborníkmi – teológom a psychológom.

Hagioterapuetické stretnutia prebiehajú v cykle, ktorý tvorí 5 stretnutí. Tieto stretnutia prebiehajú formou stabilnej skupiny ľudí a to z dôvodu zachovania kontinuity práce na sebe a dôvernosti medzi členmi skupiny.

Členovia skupiny sa stretávajú v stanovených termínoch (v pondelky) na cca. 120 minút (18:00 – 20:00), pričom každé stretnutie sa nesie v duchu iného biblického príbehu, či v jeho pokračovaní.

Stretnutia budú prebiehať v týchto termínoch: 26.02., 12.03., 26.03., 09.04., 23.04.2018.

Stretnutia budú prebiehať v priestoroch Nadácie Provida, Štúrova 3 (LUXORKA), 4. poschodie, Bratislava.

Hagioterapeutické stretnutia sú realizované s finančným príspevkom člena hagioterapeutickej skupiny.

Účastnícky poplatok je vo výške 12 EUR za jedno stretnutie, t.j. 60 EUR za cyklus 5 stretnutí.

Účastnícky poplatok sa platí vopred za celý cyklus stretnutí. Platbu je potrebné uskutočniť na účet: SK30 1111 0000 0011 1611 3001 (v poznámke k platbe uveďte svoje meno).

Platby prebiehajú nasledovným spôsobom: do troch dní od registrácie je potrebné uhradiť 30% zo sumy celého cyklu (t.j. 20 EUR) a potvrdenie o úhrade zaslať na denisa.zlevska@ctar.sk, zvyšnú sumu poplatku je potrebné uhradiť najneskôr na prvom stretnutí.

V prípade zrušenia registrácie sa rezervačný poplatok 20 EUR nevracia späť. V prípade neúčasti na niektorom zo stretnutí sa poplatok za stretnutie nevracia späť z dôvodu rezervácie miesta v skupine po celú dobu stretávania sa.

Študenti s platným študentským preukazom, rodičia na materskej dovolenke, nezamestnaní a sociálne odkázaní občania, invalidní dôchodcovia a dôchodcovia si môžu uplatniť 10% zľavu.

V prípade finančných problémov nás prosím kontaktujte, radi sa s vami dohodneme na individuálnych podmienkach.

Kapacita hagioterapeutických skupín je obmedzená, preto je potrebné sa zaregistrovať do 21.02.2018 cez registračný formulár uvedený nižšie.

 

Tešíme sa na vás!

Referencie

 

Máme za sebou už nejakú tú cestu hagioterapie a viacero úspešných i podnetných cyklov hagioterapeutických stretnutí. Keďže sa diali mnohokrát zázraky a prežili sme spoločne vzácne momenty spoznávania samých seba, pozývame Vás aspoň útržkom nahliadnuť do premien, ktorých sme boli súčasťou

„Ako vnímam hagioterapiu s odstupom času? Ako veľmi osobnú, prekvapivú, inšpiratívnu, povzbudivú, dynamicky sa meniacu a ponúkajúcu možnosť otvoriť sa premýšľaniu nad zaužívanými vecami inak, inovatívne a svojsky – každý názor je dôležitý a pritom je súčasťou celku. Každé stretnutie má iný náboj a dynamiku, no chcelo by to dlhší čas na premýšľanie a spracovanie medzi jednotlivými stretnutiami. Aj vďaka týmto stretnutiam som na ceste a to ma teší!“ Janka

„Doposiaľ som málokedy hľadala paralely medzi mojím životom a biblickými príbehmi, väčšinou ma učili hľadať v týchto príbehoch „ponaučenie“. Ale tentoraz ma nikto nič neučil. Čítali sme si vybrané biblické príbehy, občas si ich aj zahrali, skúšali sme pochopiť ako ľudom v týchto príbehoch asi muselo byť a ako je nám samotným teraz v živote. A žasnem, aké sú mi príbehy blízke a koľko inšpirácie mi dali. Niekedy to boli samotné otázky, ktoré sme si v skupine položili, niekedy odpovede na ne, niekedy prehrávanie príbehov. Ak ma niekto chuť hľadať cestu ako zmeniť svoj život, vrelo odporúčam.“ Mária

„Na hagio som sa naučil nové spôsoby práce s textami Biblie, ktoré využívam dodnes. Stretnutia boli veľmi príjemné a vytvorili inšpiratívny a hlboký priestor na zamýšľanie sa. Uvedomil som si svoje dary aj trápenia a povzbudilo ma to urobiť krok vpred. Odporúčam.“ Martin

„Hagioterapia mi pomohla odhaliť túžby môjho srdca, ktoré boli celé roky ukryté, priam zahádzane požiadavkami, prianiami, príkazmi, zákazmi a nariadeniami iných. Ich odhalenie mi postupne ukazuje cestu, ktorým smerom sa vydať k ich naplneniu. Ďakujem.“ Hela

„Začiatok bol zvláštny. Najprv som si myslel, že sem nepatrím, ale už som sa poznal a vedel som, že je to tá moja „zložitosť“ ktorá mi to hovorila! Túžil som vyriešiť moje „zložitosti“, moje nesprávne životné rozhodnutie, ktoré vo mne blokovalo všetky prístupové cesty pre moje srdce. Túžil som dať slobodné srdce môjmu srdcu! Oslobodzovanie začalo ešte pred príchodom na hagio, ale bolo to trápenie. Hagio mi skrze ľudí sediacich v kruhu doplnilo chýbajúci silu, tak aby som teraz mohol napísať, že mám slobodné srdce pre moje srdce! Teším sa a chcem sa poďakovať „mojim“ ľudom v kruhu… Ďakujem.“ Michal

Ak vás zaujímajú ďalšie referencie k hagioterapii kliknite sem.

Registrujte sa!

Zavolajte na +421 911 913 824, napíšte nám na info@ctar.sk alebo vyplňte nasledovný formulár a my vás budeme kontaktovať.

1 + 6 =

Zobraziť
Skryť