Business koučing

 

…prostriedok pre zlepšenie a pracovnú spokojnosť

Business koučing je prostriedkom pre rozvoj zručností a kompetencií viažúcich sa na pracovnú pozíciu, ktorú zastávate. Umožňuje odhaliť osobný potenciál i mieru jeho reálneho využívania a zároveň definuje rozvojové ciele, na ktorých môžete spoločne s koučom pracovať. Môže ísť napríklad o rozvoj schopností zvládania záťažových situácií, stres manažment, time manažment, schopnosť riadiť seba a svoj pracovný výkon, zlepšovanie kvality komunikácie a prezentácie, riadenie kariéry i rovnováhy v pracovnom a osobnom živote a podobne.

Business koučing je užitočným nástrojom aj pri rozvoji manažérskych zručností, ktoré zahŕňajú kompetencie ako: definovanie vízie, stanovovanie cieľov, ktoré ju napĺňajú, schopnosť definovať procesy, ktoré k nej vedú a ich riadenie, task manažment a budovanie aktívnej orientácie na výsledok, schopnosť zostavovať, motivovať a riadiť tímy v smere zvoleného riešenia i schopnosť hodnotenia výsledkov v prepojení na odmeňovanie a rast.

Prečo si vybrať koučing pre manažérov?

 • Pretože byť kvalitným manažérom je príležitosť,
 • pretože dobrého manažéra ľudia slobodne a ochotne nasledujú,
 • pretože s osobnostne zrelým manažérom ľudia radi spolupracujú,
 • pretože splniť pracovné úlohy v krátkom čase a v žiadanej kvalite je náročné,
 • pretože dosiahnuť úspech svojimi silami je výzva,
 • pretože manažérsky rast umožňuje nenásilne a efektívne znížiť náklady pre organizáciu,
 • pretože individuálny prístup v bezpečnom vzťahu je prínosný pre manažéra i organizáciu,
 • pretože pracovný život je zmena a je potrebné naučiť sa na ňu pružne a flexibilne reagovať.

 

Business koučing

 

…prostriedok pre zlepšenie a pracovnú spokojnosť

Business koučing je prostriedkom pre rozvoj zručností a kompetencií viažúcich sa na pracovnú pozíciu, ktorú zastávate. Umožňuje odhaliť osobný potenciál i mieru jeho reálneho využívania a zároveň definuje rozvojové ciele, na ktorých môžete spoločne s koučom pracovať. Môže ísť napríklad o rozvoj schopností zvládania záťažových situácií, stres manažment, time manažment, schopnosť riadiť seba a svoj pracovný výkon, zlepšovanie kvality komunikácie a prezentácie, riadenie kariéry i rovnováhy v pracovnom a osobnom živote a podobne.

Business koučing je užitočným nástrojom aj pri rozvoji manažérskych zručností, ktoré zahŕňajú kompetencie ako: definovanie vízie, stanovovanie cieľov, ktoré ju napĺňajú, schopnosť definovať procesy, ktoré k nej vedú a ich riadenie, task manažment a budovanie aktívnej orientácie na výsledok, schopnosť zostavovať, motivovať a riadiť tímy v smere zvoleného riešenia i schopnosť hodnotenia výsledkov v prepojení na odmeňovanie a rast.

Prečo si vybrať koučing pre manažérov?

 • Pretože byť kvalitným manažérom je príležitosť,
 • pretože dobrého manažéra ľudia slobodne a ochotne nasledujú,
 • pretože s osobnostne zrelým manažérom ľudia radi spolupracujú,
 • pretože splniť pracovné úlohy v krátkom čase a v žiadanej kvalite je náročné,
 • pretože dosiahnuť úspech svojimi silami je výzva,
 • pretože manažérsky rast umožňuje nenásilne a efektívne znížiť náklady pre organizáciu,
 • pretože individuálny prístup v bezpečnom vzťahu je prínosný pre manažéra i organizáciu,
 • pretože pracovný život je zmena a je potrebné naučiť sa na ňu pružne a flexibilne reagovať.

 

Kontaktujte nás!

Zavolajte na +421 911 913 824, napíšte nám na info@ctar.sk alebo vyplňte nasledovný formulár a my vás budeme kontaktovať.

4 + 13 =

Podmienky vzájomnej spolupráce

Ako spoločne realizujeme zmeny pomocou koučingu? Vo vzájomnom dialógu podnikáme tieto kroky:

 1. krok: presná identifikácia oblastí, v ktorých je potrebné dosiahnuť zmenu a ako zmena bude v realite života vyzerať,
 2. krok: stanovenie cieľov, ktoré chce koučovaný dosiahnuť,
 3. krok: stanovenie kritérií úspešnosti dosiahnutia cieľov,
 4. krok: definovanie stratégie zmeny, hľadanie ciest, ako dosiahnuť cieľ, ako riešenie implementovať do praxe,
 5. krok: vytvorenie akčného plánu, monitorovanie jeho napĺňania i jeho výsledkov.

A to všetko sa deje prostredníctvom aplikácie systemického – na riešenie orientovaného – prístupu ku klientovi, ktorý:

 • pomáha definovať ciele vo vzťahu k preferovanej budúcnosti,
 • kladie dôraz na rozvíjanie riešení a dosahovanie výsledkov,
 • zmeny a riešenia vytvára vo vzájomnom dialógu a aktívnej spolupráci,
 • pomáha spresňovať spôsoby dosiahnutia cieľa, ktoré sú akceptovateľné praxou,
 • sníma a pracuje s existujúcimi zdrojmi, pričom ich podnecuje k rozvoju,
 • nachádza nové spôsoby riešení v jasnom prepojení k žiadúcemu výsledku,
 • všíma si všetky zlepšenia v napredovaní, podporuje ich detailný popis a aktívny prenos do ďalších aplikačných oblastí,
 • pomáha zmeny udržať a tým ich stabilizovať z dlhodobého hľadiska.

Kouč nie je vzdialeným expertom, ktorý priamo zvonku spôsobuje, či inštruuje zmenu v živote klienta, ale je skôr podnecovateľom špecifického rozhovoru, v ktorom sa usiluje podporovať dosiahnutie vytýčenej zmeny, ktorá sa aj jemu stáva cieľom. Ide teda o aktívne pripojenie ku klientovi a participáciu na jeho výsledku.

Garantujeme pritom:

 • orientáciu na výsledok a žiadúcu zmenu,
 • rešpekt k jedinečnosti klienta a úctu k jeho hodnotám,
 • dôvernosť, bezpečie a mlčanlivosť,
 • odbornosť a zodpovedný prístup,
 • úctu k vášmu investovanému času i financiám.

Tešíme sa na spoluprácu!

Life koučing

Tímový koučing