Tréning a vzdelávanie

Tréning a vzdelávanie

„Je len jedno obdobie, kedy je dôležité rásť. To obdobie je práve teraz.“ Budha

Prečo sa vzdelávať s nami?

Ľudí – zamestnancov vo firme – vnímame ako partnerov so svojimi ambíciami a potrebami. Nevidíme ich iba ako zdroj, z ktorého môže zamestnávateľ čerpať, ale ako ľudský kapitál – bohatstvo, ktoré je možné kultivovať a tým zažívať úžitok na oboch stranách – zamestnanca i firmy. Vzdelávanie je totiž dôležitým signálom, ktorý zamestnancom ukazuje, že ich organizácia vníma, váži si ich, počíta s nimi a vidí v nich perspektívu. Priamo teda vplýva na spokojnosť zamestnancov, zníženie fluktuácie, stabilizuje tímy a zrkadlí firemnú kultúru.

Vzdelávanie – reagujúce na potreby zamestnanca a firmy – totiž:

 • prispieva k prehlbovaniu profesijných znalostí, schopností a zručností zamestnanca, k zvyšovaniu profesionality výkonu a tým aj k rastu celej firmy v kvalite a výsledku,
 • umožňuje zladenie meniacich sa nárokov na pracovné činnosti, kvalifikácie a správanie zamestnancov s cieľom efektívneho dosahovania strategických cieľov,
 • zabezpečuje aktívne reagovanie na potreby vyplývajúce zo zmien okolo nás a tým zamestnanca udržiava tvárneho pre zmenu, čo prispieva k jeho i firemnej konkurencieschopnosti,
 • prispieva k stabilizácii zamestnancov vo firme, nakoľko prežívanie osobného rastu úzko súvisí so spokojnosťou zamestnanca,
 • v nemalej miere prináša zvýšenie motivácie a angažovanosti zamestnancov vo vzťahu k práci, ktorú vo firme zastáva.

Ako dosiahnuť, aby financie vložené do rozvoja zamestnancov boli investované zmysluplne a užitočne?

Z našich skúseností vieme, že vzdelávanie má reagovať na aktuálne potreby firmy aj zamestnanca, musí sledovať stanovené ciele v kontexte reálneho výkonu práce a prinášať viditeľné výsledky v praxi. Vzdelávame sa predsa preto, aby sme použili, čo sme sa naučili a aby sa tento transfer prejavil vo výsledkoch organizácie.

Ambiciózny cieľ. Čo myslíte?

Ponúkame vám spoluprácu v oblasti rozvoja a vzdelávania manažérov, tímlídrov, výkonných zamestnancov, ktorá zrkadlí reálne potreby a možnosti vašej organizácie i zamestnancov, sledujúc spoločne definované ciele a žiadané výsledky – všetko prakticky a interaktívne.

Keďže nám záleží na aktívnom používaní získaných vedomostí a zručností – teda dobrej investícii zo strany firmy, ponúkame spoluprácu nielen pri realizácii vzdelávania, ale aj v podpore transferu získaných vedomostí do reálnej praxe účastníkov školení.

Ľudí – zamestnancov vo firme – vnímame ako partnerov so svojimi ambíciami a potrebami. Nevidíme ich iba ako zdroj, z ktorého môže zamestnávateľ čerpať, ale ako ľudský kapitál – bohatstvo, ktoré je možné kultivovať a tým zažívať úžitok na oboch stranách – zamestnanca i firmy. Vzdelávanie je totiž dôležitým signálom, ktorý zamestnancom ukazuje, že ich organizácia vníma, váži si ich, počíta s nimi a vidí v nich perspektívu. Priamo teda vplýva na spokojnosť zamestnancov, zníženie fluktuácie, stabilizuje tímy a zrkadlí firemnú kultúru.

Vzdelávanie – reagujúce na potreby zamestnanca a firmy – totiž:

 • prispieva k prehlbovaniu profesijných znalostí, schopností a zručností zamestnanca, k zvyšovaniu profesionality výkonu a tým aj k rastu celej firmy v kvalite a výsledku,
 • umožňuje zladenie meniacich sa nárokov na pracovné činnosti, kvalifikácie a správanie zamestnancov s cieľom efektívneho dosahovania strategických cieľov,
 • zabezpečuje aktívne reagovanie na potreby vyplývajúce zo zmien okolo nás a tým zamestnanca udržiava tvárneho pre zmenu, čo prispieva k jeho i firemnej konkurencieschopnosti,
 • prispieva k stabilizácii zamestnancov vo firme, nakoľko prežívanie osobného rastu úzko súvisí so spokojnosťou zamestnanca,
 • v nemalej miere prináša zvýšenie motivácie a angažovanosti zamestnancov vo vzťahu k práci, ktorú vo firme zastáva.

Ako dosiahnuť, aby financie vložené do rozvoja zamestnancov boli investované zmysluplne a užitočne?

Z našich skúseností vieme, že vzdelávanie má reagovať na aktuálne potreby firmy aj zamestnanca, musí sledovať stanovené ciele v kontexte reálneho výkonu práce a prinášať viditeľné výsledky v praxi. Vzdelávame sa predsa preto, aby sme použili, čo sme sa naučili a aby sa tento transfer prejavil vo výsledkoch organizácie.

Ambiciózny cieľ. Čo myslíte?

Ponúkame vám spoluprácu v oblasti rozvoja a vzdelávania manažérov, tímlídrov, výkonných zamestnancov, ktorá zrkadlí reálne potreby a možnosti vašej organizácie i zamestnancov, sledujúc spoločne definované ciele a žiadané výsledky – všetko prakticky a interaktívne.

Keďže nám záleží na aktívnom používaní získaných vedomostí a zručností – teda dobrej investícii zo strany firmy, ponúkame spoluprácu nielen pri realizácii vzdelávania, ale aj v podpore transferu získaných vedomostí do reálnej praxe účastníkov školení.

Ukážky z ponuky vzdelávacích aktivít

Dialóg zameraný na riešenie - komunikácia inak

Prečo si vybrať tento workshop?

 • Pretože hlavným nástrojom pri práci so zákazníkom, kolegom, nad/podriadeným, či tímom je komunikácia. Ona má moc veci posúvať smerom k riešeniu i opačne
 • Pretože kľúčovým prvkom efektívnej komunikácie je formulácia otázky! Správne položená otázka je totiž nevyhnutnou súčasťou nájdenia efektívnych riešení problémov
 • Pretože strácať čas v probléme nie je efektívne vo vzťahu k potrebe nájdenia riešenia

Čo sa dozviete?

 • Aký je rozdiel medzi na problém zameranou komunikáciu a komunikáciu zameranou na riešenie
 • Čomu je potrebné v dialógu načúvať a na čo reagovať, aby sme sa posúvali smerom k riešeniu
 • Aké kroky je potrebné dodržiavať pri na riešenie zameranom dialógu a ako ich uplatniť v praxi
 • Ako je možné, že niektoré otázky nás v probléme zamotávajú a iné pomáhajú hľadať cestu von, smerom k riešeniu
 • Ako klásť správne otázky, pomáhajúce rozvíjať potenciál jednotlivcov i tímov a rozpoznávať ich zdroje pre riešenie problémových situácií
 • Ako posilniť v dialógu realizáciu krokov riešenia a dosiahnutie dojednaného výsledku

V čom sa zlepšíte?

 • Absolvovaním tréningu sa zvýši vaša profesionalita komunikácie
 • Posilníte vašu efektivitu hľadania riešení v problémových situáciách
 • Budete vedieť nájsť v krátkom čase dialogické participatívne riešenia
 • Naučíte sa pracovať so zodpovednosťou zúčastnených strán za realizáciu nájdených riešení

Metódy spoločnej práce:

 • Nácvik zručností a videotréning
 • Zážitkové sociálno – psychologické aktivity
 • Facilitovaná interaktívna diskusia
 • Spätná väzba a návrhy na zlepšenie
Myslenie v príležitostiach

Prečo si vybrať tento workshop?

 • Pretože myslieť v príležitostiach je v súčasnosti veľká výhoda pre jednotlivca i organizáciu
 • Pretože myslenie manažéra, rovnako tak zamestnanca, ovplyvňuje jeho výkon a výsledok celej organizácie
 • Pretože meniť myslenie ľudí, je najťažšia manažérska úloha a zároveň jediná trvaloudržateľná cesta k úspechu

Čo sa dozviete?

 • Aký je rozdiel medzi myslením v limitoch a myslením v príležitostiach
 • Aké sú najčastejšie chyby myslenia a ako nás ovplyvňujú
 • Ako meniť myslenie v limitoch na myslenie v príležitostiach
 • Aké sú techniky nájdenia nových príležitostí
 • Aké podmienky vo forme a tímoch musia byť splnené pre rozvoj myslenia v príležitostiach
 • Ako viesť členov tímov k mysleniu v príležitostiach

V čom sa zlepšíte?

 • Naučíte sa vidieť situácie z uhla možností a príležitostí
 • Budete vedieť identifikovať vlastné stereotypy myslenia a zmeniť ich na nové, pre vás a vaše okolie užitočnejšie
 • Dokáže využívať nástroje pre rozvoj myslenia v príležitostiach pre seba i svoje tímy
 • Dokážete viesť dialóg tak, aby ste priviedli partnera v rozhovore k premýšľaniu v príležitostiach

Metódy spoločnej práce

 • Kreatívne techniky
 • Spätná väzba a nápady na zlepšenie
 • Reflexia a spoločný dialóg
Tímová spolupráca - výhoda pre všetkých

Prečo si vybrať tento workshop?

 • Pretože od efektívnej tímovej spolupráce priamo závisí celková výkonnosť tímu
 • Pretože vedenie tímu nie je náhodný proces, ale vedome riadená činnosť
 • Pretože každý tímlíder a manažér chce, aby dosahoval výsledky a to nejde osamote
 • Pretože len profesionálne vedený tím dosiahne svoje ciele
 • Pretože tím nie sú len výsledky, ale aj jeho hodnoty, princípy a vízia

Čo sa dozviete?

 • Čo tvorí tímovú identitu a ako ju rozvíjať v prospech spokojnosti jeho členov i firmy
 • Ako nájsť a implementovať víziu tímu vo vzťahu k vízii celej spoločnosti
 • Aký je proces budovania tímu a ako ho efektívne riadiť
 • Ako pracovať na sebe tak, aby rola tímlídra bola v službe cieľom i členom tímu
 • Ako pracovať s členmi tímu, aby sa rozvíjali ich silné stránky a eliminovali chyby

V čom sa zlepšíte?

 • Budete vedieť rozpoznať a uvedomiť si tímové silné stránky ako východiská pre jeho efektívne fungovanie
 • Dokážete jasne identifikovať existujúce tímové princípy a hodnoty prispievajúce k požadovaným výsledkom
 • Naučíte sa ako podporiť angažovanosť tímu i vo vzťahu k spoločnosti ako celku
 • Zlepšíte sa v identifikovaní tímových výziev a budúcich príležitostí
 • Budete vedieť aktívne podporiť úspešnosť a funkčnosť tímu
 • Dokážete využívať štýly riadenia tímu situačne
 • Budete vedieť definovať osobné rozvojové ciele pre dosiahnutie profesionality vedenia vlastného tímu i kroky k ich naplneniu

Metódy spoločnej práce:

 • Samostatné i skupinové riešenie úloh
 • Sebareflexia a reflexia tímu
 • Facilitovaná interaktívna diskusia
 • Zážitkové sociálno – psychologické aktivity
 • Zpätná väzba a návrhy na zlepšenie
Výberový rozhovor - efektívne a s výsledkom

Prečo si vybrať tento workshop?

 • Pretože rozhodnúť o tom, komu povedať na výberovom pohovore „áno“ a komu „nie“, je naozaj zodpovedné a náročné.
 • Pretože rozhodovať o osude firmy a vnútornej klíme tímov výberom zamestnancov je veľká výzva.
 • Pretože viesť výberový pohovor profesionálne je výborné PR organizácie.

Čo sa dozviete?

 • Čo zahŕňa kvalitná príprava, realizácia, záver a evaluácia výberového procesu.
 • Ako nastaviť cielene kritériá výberu.
 • Ako je možné využiť jednotlivé druhy metód výberu a čím sa odlišujú vo výsledku.
 • Ako viesť na výsledok orientovaný výberový rozhovor.
 • Ako efektívne pracovať s otázkami a vedieť vyhodnotiť odpovede.
 • Aké chyby môžu ovplyvniť výber kandidáta a ako ich eliminovať.

V čom sa zlepšíte?

 • Budete vedieť definovať ciele a ktirériá výberu.
 • Budete vedieť prepájať výberový proces a firemnú kultúru.
 • Budete vedieť realizovať rýchly diagnostický screening uchádzača.
 • Budete vedieť formulovať užitočné otázky pre overenie kritérií výberu a viesť výberový rozhovor zameraný na výsledok.

Metódy spoločnej práce

 • Modelové situácie
 • Nácvik zručností
 • Spätná väzba a nápady na zlepšenie
 • Reflexia a spoločný dialóg
Mobbing - ako ho spoznať a ako mu zabrániť

Prečo si vybrať tento workshop?

V pracovných vzťahoch často dochádza k nezhodám, hádkam, treniciam, stresovým situáciám. Tieto problémy sú však často krát vo veľmi krátkom čase vysvetlené, vyriešené. Kritické a nebezpečné začnú byt medziľudské vzťahy až vo chvíli, keď sa: systematicky, cielene, často a protiprávne zasahuje do pracovného a osobného života druhého človeka, čím dochádza na pracovisku k ponižujúcemu psychickému teroru. Aby sa toto u vás vo firme neudialo, nečakajte, ale prijmite vedomé opatrenia!

Čo sa dozviete?

 • Mýty a fakty o mobbingu
 • Aké sú najčastejšie podoby mobbingu a jeho prejavy
 • Ako identifikovať jednotlivé fázy mobbingu a jeho techniky
 • Stres a mobbing – začarovaný kruh
 • Ako rozpoznať profil obete a profil mobbera
 • Aký je dopad mobbingu na celkove pracovné prostredie a výsledky jednotlivca i tímu
 • Prevencia mobbingu a aktívne nástroje boja proti mobbingu na pracovisku
 • Aké sú taktiky a kroky dialógu v situáciách mobbingu a akým chybám sa vyvarovať
 • Ako súvisí firemná kultúra a mobbing

V čom sa zlepšíte?

 • Budete vedieť rozpoznať varovné signály mobbingu, jeho priebeh a dôsledky
 • Naučíte sa identifikovať správanie vedúce k mobbingu na strane mobbera i obete
 • Naučíte sa základné princípy efektívnej prevencie vzniku mobbingu na pracovisku – osobné, tímové i firemné
 • Zvýši sa vaša schopnosť narábať efektívnejšie s vlastnými životnými i pracovnými hranicami
 • Budete ovládať postupy osobného a tímového stres-manažmentu použiteľné v praxi
 • Naučíte sa efektívne komunikovať v situáciách šetrenia prípadov mobbingu

Metódy spoločnej práce:

 • Zážitkové sociálno – psychologické aktivity
 • Kazuistiky a modelové situácie
 • Facilitovaná interaktívna diskusia
 • Diagnostika aktuálneho stavu
 • Nácviky vybraných preventívnych techník
 • Spätná väzba a návrhy na zlepšenie
Naratívne vodcovstvo - sila príbehu

Prečo si vybrať tento workshop?

Pretože: „Príbehy vodcov stavajú most od manažérovej minulosti k prítomnosti a predpovedajú správanie smerujúce k nejednoznačnej budúcnosti. Budujú obraz o charaktere lídra, ktorý môžu ostatní zažívať v interakcii s ním, umožňujú predstavenie jeho nahliadania na svet a vyjadrenie dôležitých hodnôt.“ (Auvinen, Aaltio, Blomqvist, 2013)

Čo sa dozviete?

 • Čo je to príbeh a ako sme jeho autormi i súčasťou ako jednotlivci, tímy i firmy
 • Sila príbehov rastu i jeho devalvovania
 • Načúvanie príbehom ako ceste k poznaniu jednotlivcov, tímov i firmy
 • V akých príležitostiach môže byť príbeh nástrojom uplatňovania vplyvu
 • Aké sú hlavné atribúty príbehov zmeny a napredovania
 • Príbehové vzorce smerujúce k vybraným aplikačným cieľom
 • Aké sú pravidlá konštruovania i komunikácie príbehov
 • Líder ako rozprávač príbehu, hlavný hrdina príbehu i nasledovník príbehu firmy
 • Vodcovstvo ako príbeh

V čom sa zlepšíte?

 • Spoznáte aké sú vaše primárne príbehy, ktoré rozprávate ako líder
 • Identifikujete, aké príbehy sú rozprávané vo vašej firme, či tíme
 • Naučíte sa pracovať s príbehom ako nástrojom vplyvu
 • Spoznáte prepojenosť príbehu a vízie, hodnôt i procesov vo firme
 • Definujete si zručnosti, ktoré potrebné rozvíjať, aby ste prispeli k dôveryhodnosti príbehov, ktoré rozprávate
 • Naučíte sa pravidlá používania jazyka – komunikácie i načúvania v naratívnom vodcovstve
 • Budete vedieť podporiť ciele a víziu firmy prostredníctvom príbehu

Metódy spoločnej práce:

 • Zážitkové sociálno – psychologické aktivity
 • Nácvik zručností
 • Facilitovaná interaktívna diskusia
 • Spätná väzba a návrhy na zlepšenie
Efektívne riešenie konfliktov

Prečo si vybrať tento workshop?

 • Pretože byť s niekým v konflikte a udržať vzťah je náročné, no pre efektivitu spolupráce nevyhnutné
 • Pretože vedieť komunikovať s partnerom v dialógu tak, aby to bolo zmysluplné pre oboch, je výzva
 • Pretože vedieť zastaviť rozvíjajúci sa konflikt znamená rozhodovať o vzťahu i výkone zamestnanca
 • Pretože komunikovať partnersky zvyšuje angažovanosť a participáciu členov tímu

Čo sa dozviete?

 • Mýty a fakty v konfliktných situáciách
 • Aké druhy konfliktov môžu vzniknúť a aká je ich dynamika
 • Kto sú štyria jazdci Apokalypsy tímových vzťahov a ako ich do nich vpúšťame
 • Ako a čím sa líši záujem od pozície v konflikte a ako ich efektívne komunikovať
 • Aké sú pravidlá komunikácie v konfliktných situáciách
 • Aké sú možnosti deeskalácie konfliktných situácií a realizácie efektívnych ciest riešení

V čom sa zlepšíte?

 • Spoznáte aké sú vaše postoje a predpoklady v konfliktných situáciách a ako vás ovplyvňujú pri ich riešení
 • Definujete si zručnosti, ktoré potrebné rozvíjať , aby ste v riešení konfliktov boli kompetentnejší
 • Naučíte sa pracovať s emóciami, v ktoré v konflikte vznikajú tak, aby ste riadili emócie vy, nie emócie vás
 • Naučíte sa jednotlivé štýly riešenia konfliktov a požívanie ja-jazyka
 • Budete vedieť dosiahnuť kompromis i konsenzus prostredníctvom participácie zúčastnených strán na riešení

Metódy spoločnej práce:

 • Zážitkové sociálno – psychologické aktivity
 • Diagnostika preferovaného štýlu riešenia konfliktov
 • Nácvik zručností a videotréning
 • Modelové situácie
 • Facilitovaná interaktívna diskusia
 • Spätná väzba a návrhy na zlepšenie
Vedomý líder - vedieť kam a ako

Prečo si vybrať tento workshop?

 • Pretože riadenie tímu nie je náhodný proces. Je potrebné vedieť identifikovať veľmi presne odkiaľ a kam ideme a aké budú realizované kroky
 • Pretože autorita lídra nie je konštanta vyplývajúca z roly, ale stojí na jeho vedomých činoch
 • Pretože vodcovstvo je viac než manažment. Vyžaduje si kontinuálnu prácu na vlastnom charaktere i zručnostiach

Čo sa dozviete?

 • Aké tri základné roly zastáva vedúci tímu a ako ich rozvíjať v praxi tímového riadenia
 • Ako vybudovať a rozvíjať prirodzenú autoritu lídra
 • Čo všetko obsahuje motivačný kufrík lídra a ako s týmito nástrojmi pracovať
 • Ako efektívne stanovovať ciele, ktoré vzbudzujú motiváciu a participáciu zúčastnených strán
 • Ako angažovane riadiť a udržať svoju motiváciu i motiváciu členov tímu v obdobiach prekonávania prekážok
 • Aké faktory zo strany lídra vplývajú na efektivitu riadenia tímu i na jeho devalvovanie

V čom sa zlepšíte?

 • Naučíte sa uvedomovať si svoje silné stránky ako zdroje pre realizovanie zmeny, či efektívne fungovanie v roli lídra
 • Posilníte svoje zručnosti lídra a naučíte sa ich vedomejšie využívať pre dosahovanie výsledkov
 • Budete vedieť definovať osobné rozvojové ciele pre dosiahnutie profesionality vedenia vlastného tímu i kroky k ich naplneniu
 • Zlepšíte sa v používaní jednotlivých nástrojov motivácie (osobnej i tímovej)

Metódy spoločnej práce:

 • Zážitkové sociálno – psychologické aktivity
 • Nácvik zručností
 • Sebareflexia a reflexia tímu
 • Facilitovaná interaktívna diskusia
 • Spätná väzba a návrhy na zlepšenie
Hodnotiaci rozhovor prinášajúci zmenu

Prečo si vybrať tento workshop?

 • Pretože spätná väzba je pre rast firmy, tímu i jednotlivca ťažisková
 • Pretože jasné stanovenie a komunikácia očakávaní i cieľov do vnútra organizácie je vedomým krokom k jej napredovaniu
 • Pretože vedieť podať informácie zmeny tak, aby to bolo zmysluplné pre jednotlivca i manažéra, je výzva
 • Pretože vedieť účinne podporiť rast jednotlivca má efekt na celý tím aj výsledky firmy
 • Pretože dialogická spätná väzba zvyšuje angažovanosť a participáciu členov tímu
 • Pretože byť v dialógu a prenášať jeho výsledky do reality má vplyv na dôveryhodnosť firmy

Čo sa dozviete?

 • Aké sú atribúty hodnotenia ako procesu motivácie i devalvácie
 • Ako z hodnotenia vytvoriť nástroj change-manažmentu
 • Ako stanoviť kritériá a ukazovatele hodnotenia pracovného výkonu s orientáciou na výsledok
 • Aké sú pravidlá komunikácie všetkých zúčastnených strán v procese hodnotenia
 • Aké kroky musí obsahovať efektívny hodnotiaci rozhovor prinášajúci zmenu
 • Ako dialogicky monitorovať motiváciu zamestnancov k práci i prekážky pre jej vykonávanie
 • Ako v dialógu nájsť rozvojové oblasti a definovať kroky k ich naplneniu zo strany zamestnanca
 • Aké sú najčastejšie chyby v procese hodnotenia a ako ich eliminovať

V čom sa zlepšíte?

 • Budete vedieť viesť efektívny hodnotiaci rozhovor postavený na dialógu prinášajúcom vhľad i riešenie
 • Dokážete zvýšiť identifikáciu zamestnancov s firemnými i individuálnymi cieľmi a budovať tzv. ownership jednotlivcov
 • Naučíte sa riadiť výkon zamestnancov prostredníctvom overovania súčasného stavu napĺňania cieľov organizácie
 • Naučíte sa dialogicky zistiť súčasnú úroveň pracovného výkonu zamestnanca a participatívne stanoviť nástroje dosahovania individuálnych cieľov
 • Budete vedieť využívať a usmerňovať pracovný i tvorivý potenciál zamestnancov v prospech výsledku i angažovanosti jednotlivcov
 • Naučíte sa identifikovať potreby v oblasti prehlbovania kvalifikácie a rozvoja zručností

Metódy spoločnej práce:

 • Zážitkové sociálno – psychologické aktivity
 • Nácvik zručností a videotréning
 • Facilitovaná interaktívna diskusia
 • Spätná väzba a návrhy na zlepšenie
Ako horieť a nevyhorieť - Burn out syndróm a stresmanažment

Prečo si vybrať tento workshop?

Pretože všetci túžime po práci, ktorá nás bude napĺňať a obohacovať, vďaka ktorej budeme realizovať náš potenciál a napĺňať pracovný život zmyslom. Sú však situácie, kedy sa cítime akoby neustále vyčerpaní, podráždení, pracujeme mnoho a to, o čo sa usilujeme je stále na míle vzdialené. Kladieme si otázku, čo môže byť vo veci? Syndróm vyhorenia, alebo Burn out syndróm!

Čo sa dozviete?

 • Aký je priebeh stresovej reakcie a jej dôsledky v previazanosti na očakávané výsledky jednotlivca i celého tímu
 • Ako identifikovať „okrádače energie“ i nájsť zdroje v živote jednotlivca i tímu
 • Ako fenomén spôsobu myslenia môže byť ako bránou k stresu i k rovnováhe
 • Ako rozpoznať hranice ako prirodzenú ochranu pracovníka v stresovej situácii
 • Aké sú piliere životnej i pracovnej pohody a ako ich posilňovať v reálnom živote
 • Ako súvisí firemná kultúra i procesy a výskyt syndrómu Burn out
 • Ako realizovať tímový debriefing a využívať supervíziu ako nástroje stres–manažmentu
 • Aké sú taktiky a kroky dialógu o príznakoch Burn out a akým chybám sa vyvarovať

V čom sa zlepšíte?

 • Budete vedieť rozpoznať varovné signály syndrómu Burn out, jeho priebeh a dôsledky u seba i členov vášho tímu
 • Naučíte sa základné princípy efektívnej psychohygieny a metódy odbúrania stresu (osobné i tímové)
 • Zvýši sa vaša schopnosť narábať efektívnejšie s vlastným životným i pracovným potenciálom a tak napĺňať osobné ciele i ciele tímu
 • Budete ovládať postupy osobného a tímového stres-manažmentu použiteľné v praxi
 • Naučíte sa efektívne komunikovať v situáciách šetrenia prípadov syndrómu Burn out

Metódy spoločnej práce:

 • Zážitkové sociálno – psychologické aktivity
 • Kazuistiky a modelové situácie
 • Facilitovaná interaktívna diskusia
 • Diagnostika aktuálneho stavu
 • Nácviky vybraných preventívnych techník
 • Spätná väzba a návrhy na zlepšenie

Kontaktujte nás!

Zavolajte na +421 911 913 824, napíšte nám na info@ctar.sk alebo vyplňte nasledovný formulár a my vás budeme kontaktovať.

5 + 3 =

Online diagnostika

Manažment HR procesov