Obchodné podmienky

1. Identifikácia zmluvných strán

Predávajúci

Názov subjektu: Centrum pre tréning a rozvoj

Zaregistrované na MV SR dňa 18.09.2007, pod č. VVS/1-900/90-30705.

Riaditeľ a štatutárny zástupca: Mgr. Denisa Zlevská

Sídlo: Miloslavov 1247, 900 42 Miloslavov

Korešpondenčná adresa: Liesková 649/14, 900 43 Hamuliakovo

IČO: 45014060

DIČ: 2023463222

Číslo účtu: SK30 1111 0000 0011 1611 3001

Nie sme platca DPH.

Kupujúci

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutoční objednávku tovaru z ponuky webových stránok www.ctar.sk

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpnou zmluvou sa rozumie „Zmluva uzatvorená na diaľku“ podľa zákona č. 108/2000 Z.z. ods. 3, § 9, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na základe zásielkového predaja. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe potvrdenia objednávky, v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Všetky ostatné náležitosti a povinnosti vyplývajúce z realizácie zásielkového predaja sú uvedené nižšie a riadia sa povinnosťami vyplývajúcimi z vyššie menovaného zákona.

Objednávky podané prostredníctvom webových stránok www.ctar.sk sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Objednávka nadobúda platnosť v okamihu, keď kupujúci obdrží potvrdzujúci e-mail na adresu, ktorú pri objednávaní uviedol. V prípade, že kupujúci uskutoční objednávku prostredníctvom internetového obchodu www.ctar.sk a na jeho e-mailovú adresu nepríde potvrdzujúci e-mail, objednávka nie je platná a kupujúci je povinný ju zopakovať alebo dohodnúť objednanie tovaru prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Objednávka stráca charakter záväzného dokladu, ak dôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia (nekompletnosť objednávky, zmena ceny za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia). V takom prípade predávajúci kontaktuje kupujúceho emailom alebo telefonicky a dohodne nové podmienky dodania. Ak kupujúci súhlasí s upravenými podmienkam, potvrdí to e-mailom, ktorý sa považuje za záväzný.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnený objednávkový formulár (predpísané údaje a náležitosti).

Vyplnením záväznej objednávky v rámci internetového obchodu dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že údaje neposkytne tretej osobe. Výnimku tvoria údaje potrebné pre prepravu tovaru (meno, priezvisko, adresa a v niektorých prípadoch telefón pre kontakt dopravcu so zákazníkom).

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho úplnom zaplatení a prevzatí.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

3. Kúpna cena, právo na jej zmenu

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru formou, ktorá sa viaže na vybraný tovar.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny. Platné kúpne ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky. Ak je v čase expedovania kúpna cena tovaru nižšia ako na potvrdenej objednávke, tovar je predávajúcemu dodaný za kúpnu cenu platnú v okamihu expedovania. Pokiaľ je predajná cena vyššia ako cena uvedená na objednávke, je kupujúci o tom informovaný a situácia sa rieši po vzájomnej dohode kupujúceho s predávajúcim.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Zo strany kupujúceho

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania. Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má ďalej v súlade s § 53, odst. 7 a § 54 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Ak takýto prípad nastane, kupujúci musí:

a) písomne kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla a dátumu objednávky, špecifikáciou tovaru, spôsobom, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä je potrebné uviesť číslo účtu a/alebo poštovú adresu;

b) tovar musí byť: v pôvodnom nepoškodenom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný, súčasťou vráteného tovaru musí doklad o kúpe tovaru, tovar musí kupujúci zaslať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu na ceste k nám.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci zašle peniaze prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Vrátená čiastka sa bude rovnať fakturovanej cene za tovar vrátane poštovného, pokiaľ bolo poštovné pri dodávke účtované. Ak sa poštovné neúčtovalo, tak bude vrátená len kúpna cena.

V prípade, že vyššie uvedené podmienky kupujúci nesplní, predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

Zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (návrh kúpnej zmluvy) alebo jej časť v prípadoch, keď sa tovar už nevyrába alebo je na trhu nedostupný. V prípade, že táto situácia nastane, bude zákazník kontaktovaný e-mailom alebo telefonicky za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci zaplatil zálohu alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu do 5 pracovných dní.

5. Dodacie podmienky a doprava

Dodacie podmienky

Dodacie podmienky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne do 10 pracovných dní od vystavenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, o čom bude kupujúci oboznámený.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje vždy predávajúci. Daňový doklad je zasielaný na e-mail kupujúceho a zároveň slúži ako záručný list.

Predávajúci zaisťuje rozvoz tovaru po celej Slovenskej republike prostredníctvom Slovenskej pošty alebo iného prepravcu.

Ak si kupujúci objedná produkty s rôznou dobou dodania, predávajúci expeduje zásielku až po skompletizovaní celej objednávky. Vtedy platí doba dodania, ktorá je najdlhšia spomedzi objednaných produktov.

Za omeškanie zásielky spôsobené Slovenskou poštou predávajúci neručí.

Doprava

Cena za poštovné a balné záleží od typu dopravy, resp. platby, ktoré si kupujúci zvolí v objednávke.

Rozvoz tovaru mimo územia SR sa rieši individuálne, na základe aktuálnych podmienok prepravcov. Túto skutočnosť systém internetového obchodu nepodporuje, preto cenu uvedenú na objednávke nemožno považovať za konečnú. Skutočnú cenu prepravy vykalkuluje predávajúci pri obdržaní objednávky a oboznámi s tým kupujúceho. Na základe novej kalkulácie môže kupujúci svoju objednávku buď zrušiť alebo potvrdiť.

6. Platobné metódy

Platba bankovým prevodom

V potvrdení objednávky Vám budú zaslané potrebné údaje pre bankový prevod. Prosím venujte im veľkú pozornosť, aby sme dokázali Vašu platbu správne identifikovať (číslo objednávky uveďte do variabilného symbolu). Pripísanie na účet môže trvať 1-3 pracovné dni.

Platba na dobierku

Tovar zaplatíte prepravcovi pri dodaní.

7. Reklamácie

Reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v oblasti reklamácie tovaru. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho reklamáciu len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Kupujúci si uplatňuje reklamáciu napísaním reklamačného e-mailu a jeho odoslaním na e-mailovú adresu info@ctar.sk.

Po obdržaní reklamačného e-mailu predávajúci telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu prekonzultuje so zákazníkom spôsob vybavenia reklamácie.

Predávajúci nepreberá reklamovaný tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade reklamácie je povinný zaslať tovar formou doporučeného listu poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.

Kupujúci zašle chybný tovar na reklamáciu na vlastné náklady – na korešpondenčnú adresu predávajúceho. Balík musí byť označený viditeľne „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: Reklamovaný tovar, kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, telefónne číslo). Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho, nebude prijatý! Spiatočnú cestu (po vybavení oprávnenej reklamácie) hradí predávajúci. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar na náklady a riziko kupujúceho zaslaný na jeho uvedenú adresu.

V prípade oprávnenosti reklamácie má kupujúci právo na: výmenu závadného tovaru za bezchybný, poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny alebo odstúpenie od zmluvy.

Reklamáciu tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 kalendárnych dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Akonáhle obdržíme vašu správu o reklamácii, spojíme sa s vami a dohodneme ďalší postup.

Reklamácie – Poškodenie počas prepravy prostredníctvom Slovenskej pošty

Postup pri poškodení, alebo úbytku obsahu poštovej zásielky je stanovený Poštovými podmienkami – Základné poštové služby, čl. 42.

Pošta prijme reklamáciu len vtedy, ak je uplatnená:

a) pri dodaní poštovej zásielky,

b) v časovej lehote dvoch pracovných dní po jej dodaní.

V prípade podľa písm. b) reklamujúci musí predložiť poštovú zásielku v tom stave, v akom bola dodaná.

Reklamovať je teda nutné na pošte adresáta, pričom je nevyhnutné celú zásielku vrátane obalu predložiť pošte na prešetrenie a zistenie možných príčin škody a nárokov na náhradu škody.

Pri doručení prostredníctvom Slovenskej pošty odporúčame rozbaliť balíček vždy za prítomnosti doručovateľa. Zákazník musí spísať s poštou reklamačný protokol. To je nevyhnutná podmienka, aby sme mohli reklamáciu o poškodení počas doručenia Slovenskou poštou uznať. Bez reklamačného protokolu nemá zákazník nárok na nový tovar.

8. Záručná doba

Predávajúci poskytuje záruku za kvalitu a úplnosť dodávky. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záruka sa vzťahuje len na výrobné závady.

Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné závady. Prípadné závady je kupujúci povinný neodkladne hlásiť predávajúcemu.
Za závady spôsobené prepravcom predávajúci neručí.

9. Osobné údaje a ich ochrana

Pri zadávaní objednávky, zákazník vypĺňa niektoré osobné údaje – najmä meno a priezvisko, adresu, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu, adresu dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo (Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch), ktoré sú potrebné za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru.

Osobné údaje kupujúceho predávajúci nezverejňuje a neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou bánk a doručovateľov, s ktorými spolupráca je nevyhnutná pre vybavenie objednávky kupujúceho. Osobné dáta nebude predávajúci bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe. Databáza osobných údajov je chránená pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím a je s ňou nakladané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov: “Odoslaním objednávky Kupujúci udeľuje Predávajúcemu v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu info@ctar.sk. Ďalej má kupujúci práva podľa zákona č. 122/2013 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.”

10. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi Zmluvnými stranami je možné riešiť aj dohodou alebo mimosúdnou cestou.

Tieto obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky.

Za spôsob komunikácie je dohodnutá elektronická komunikácia, pokiaľ nie je uvedené inak.

Zobraziť
Skryť